top of page

The Summer Walkers by Chloë Bryce plus Òigridh Fèis Lochabair and Margaret Ford

The Summer Walkers by Chloë Bryce plus Òigridh Fèis Lochabair and Margaret Ford
03
Sultain / September 2022
20:00
GMT

Live @ Venue

£16/£14/£5/£38

Stream online

£50

S i Chloë Bryce, seinneadair agus fìdhlear à Baile Dhùbhthaich a fhuair coimisean na bliadhna-sa aig Blas agus bidh i a' comharrachadh Bliadhna nan Sgeul le bhith a' toirt thugainn taisbeanaidhean stèidhichte air cuid de na sgeulachadan agus òrain a bh’ aig an luchd-siubhail à sgìre Cataibh is Siorrachd Rois – na Summer Walkers mar a bh’ aig daoine orra.

Tha ùidh mhòr aig Chloë anns an dòigh-beatha a bh’ aca agus mar a chaidh òrain, puirt is sgeulachadan a ghlèidheadh leis na teaghlaichean seo a bha a’ dèanamh am bith-beò air an rathad ann an ceann an iar na Gàidhealtachd agus nas fharsainge. Chuir gu mòr ris na clàraidhean a rinn a leithid Mairead Bennett, Hamish MacEunraig agus Iain MacAonghais agus a th' air an glèidheadh ann an dual-chainnt na sgìre dhan buin iad, ann an Cataibh is mu thimcheall.

To coincide with Scotland’s Year of Stories, the 2022 Blas commission is centred on the lives and stories of the Gaelic-speaking travelling people of Sutherland and Ross-shire, The Summer Walkers. This musical work by Highland musician, Chloë Bryce, will highlight the instrumental role the Summer Walkers played in the preservation and transmission of ancient Highland traditions. The newly-composed music will draw on old melodies and Gaelic songs, and will feature extracts from archive recordings of prominent figures from the Highland travellers' community. The Summer Walkers will shed light on the vital contribution of a marginalised community, whilst celebrating the culture of gathering together, welcoming one-another and sharing stories.

Joining Chloë will be Brìghde Chaimbeul, Alistair Iain Paterson, Juliette Lemoine, Innes White & Gillie O’Flaherty.

Àite
Venue

Roybridge Memorial Hall

Braeroy Rd, Roybridge, Roy Bridge PH31 4AJ

bottom of page