top of page

Tomhas featuring Kim Carnie & Norrie MacIver plus guests Iain MacFarlane & Ingrid Henderson

Tomhas featuring Kim Carnie & Norrie MacIver plus guests Iain MacFarlane & Ingrid Henderson
08
Sultain / September 2022
19:30
GMT

Live @ Venue

£16/£14/£5/£38

Stream online

£50

S e cruinneachadh de dh'òrain ùra Ghàidhlig a th' ann an 'Tomhas', air an sgrìobhadh le Calum Rothach (Meantime) agus air an gabhail le Norrie MacÌomhair agus Kim Carnie, cuide ri còmhlan fo stiùir Brian MhicAilpein. Bidh na h-òrain a' dèiligeadh ri cuspairean eadar-dhealaichte an latha an-diugh eadar gaol, call agus slàinte-inntinn.

A' toiseachadh an cuirme bidh dithis ainmeil à sgìre Loch Abar air am bi sluagh na Gàidhealtachd gu math eòlach - Iain MacPhàrlain (Fidheall) agus Ingrid NicEanraig (Clàrsach agus Piano)

Tomhas' is a collection of new Gaelic songs by Skye-based songwriter and musician, Calum Munro. Exploring love, loss and mental health, the songs will be performed by Norrie MacIver (Skipinnish) and Kim Carnie (Mànran, Staran) with an excellent band under the musical direction of Brian McAlpine featuring Gordon Gunn (fiddle), Cammy Maxwell (bass) and Rory Grindlay (drums).

Special guests for the evening will be Lochaber duo Iain MacFarlane (Fiddle) and Ingrid Henderson (Clàrsach and Piano). Both have performed previously with various well-known outfits such as Blazin Fiddles and Cliar and have travelled extensively throughout the world as ambassadors of Highland music. Both play in the Glenfinnan Cèilidh Band.

Àite
Venue

Talla Chille Mhoire/Kilmuir Village Hall

Kilmuir, IV51 9YS

bottom of page