top of page

Talla Choimhearsnachd Fàrr, Inbhir Nis - 23/11 

Farr Community Hall, Inverness - 23/11

8pm

Ticeadan Tickets
Adult
£12
Concession £10
U-18 £5
Family Ticket (2 Adults & 2 Children) £30

Tha Ingrid NicEanraig agus Iain MacPhàrlain, à Loch Abar, air an tàlantan ciùil a thoirt fad is farsaing, a’ cluich còmhla ri cuid de phrìomh bhuidhnean ciùil thraidiseanta an là, mar Cliar, Blazing Fiddles, Boys of the Lough agus Còmhlan Cèilidh Ghlinn Fhionnainn.

 

Dh’fhoillsich iad clàr nan dithis sa Chèitean 2019, ‘Cockerel in the Creel’, le sàr cheòl thraidiseanta air piàna, clàrsach, fidheall agus a’ bhogsa.

 

Nochdaidh a’ bhan-Leòdhasach chliùiteach Maighread Stiùibhart còmhla riutha. Tha òrain Ghàidhlig na Gàidhealtachd prìseil do Mhaighread, agus tha i air nochdadh aig iomadh tachartas aig Blas tro na bliadhnaichean, nam measg an coimisean iomraiteach a rinn i dha Blas 2012, ‘A’ Bhanais Ghàidhealach’.

 

Tha oidhche de shàr cheòl Ghàidhealach, òrain Ghàidhlig agus càirdeas romhaibh ann am Fàrr.

 

Lochaber musicians Ingrid Henderson and Iain MacFarlane have performed far and wide with some of the leading acts in traditional music including Cliar, Blazing Fiddles, Boys of the Lough and the Glenfinnan Cèilidh Band.

 

More recently they released their duo album ‘Cockerel in the Creel’ in May 2019, featuring the very best of traditional music on piano, clàrsach, fiddle and button box.

 

They will be joined by renowned Gaelic singer Margaret Stewart from the Isle of Lewis. Margaret has a great passion for the Gaelic song tradition and culture of the Highlands and has performed at a number of Blas concerts over the years, including her highly acclaimed Blas 2012 commission ‘A’ Bhanais Ghàidhealach’.

 

A night of Highland Music, Gaelic song and community awaits you in Farr.

Venue Address

Farr Community Hall,

Inverarnie Park,

Inverness,

IV2 6AX

 

bottom of page