top of page
JoNicDhòmhnaill.jpg

Talla Choimhearsnachd Ghleann Eilge - 27/11 

Glenelg Village Hall - 27/11

730pm

Ticeadan Tickets
Adult
£10
Concession £7
U-18 £5
Family Ticket (2 Adults & 2 Children) £24

Sealladh sunndach air mar tha bàird a’ dèiligeadh ri cuspairean mar suirghe, briseadh-cridhe, pòsadh, connspaid eadar fir is mnathan, baidsealairean is seann mhaighdeannan ann an òrain Ghàidhlig, còmhla ri Raonaid Walker, Eòghann MacEanraig agus Jo NicDhòmhnaill. 

A light-hearted look at Gaelic songs of courtship, heartbreak, marriage, the marital state, and the consequences of remaining single with Rachel Walker, Ewen Henderson and Jo MacDonald.

Venue Address

Glenelg Village Hall

3 Kirkton,

Glenelg,

Kyle

IV40 8JR

 

bottom of page