top of page
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

Ged is ann air-loidhne a bhios i am-bliadhna, le co-obrachadh eadar

Fèisean nan Gàidheal agus Comhairle na Gàidhealtachd agus taic bho na buidhnean gu h-ìosal, bidh Blas a' toirt thugaibh ceòl, òrain, cànan is cultar nan Gàidheal thairis air 11 làithean. Tha prògram farsaing de chonsartan, cèilidhean, bùithtean-obrach, òraidean is eile mar phàirt den fhèis agus bidh fàilte bhlàth oirbh!

________

A partnership between Fèisean nan Gàidheal and The Highland Council, with support from the bodies below, this year the Blas festival will take place online. Over 11 days we will deliver a fantastic programme of concerts, cèilidhs, workshops, lectures and more celebrating the music, songs, language and culture of the Highlands. 

bottom of page