Nochdaidh fiosrachadh mu thachartasan air an iomall agus prògram sgoile is coimhearsnachd na fèise an seo
Information about the Blas Festival fringe events and schools and communities programme will appear here shortly