top of page

GALLERY

Linda NicLeòid

’S ann à Clachan-na-Lùib an Uibhist a Tuath a tha Linda, ged a tha i air a bhith a’ còmhnaidh ann an Glaschu airson iomadh bliadhna. Tha i ag obair air a ceann fhèin, eadar na meadhanan Gàidhlig, seiseanan cloinne do Chomhairle nan Leabhraichean, a’ teagasg Gàidhlig airson Fèisean nan Gàidheal agus a’ seinn agus a’ rannsachadh.

Originally from North Uist in the Western Isles, Linda Macleod is self-employed between Gaelic media presenting on BBC Alba, children’s literary and singing sessions for Comhairle nan Leabhraichean, Gaelic teaching for Fèisean nan Gàidheal and singing and song research.

 

Blas Festival 2017 Appearances

Strathy Village Hall - Friday 8 September

Torridon Communtiy Centre - Saturday 9 September

bottom of page