top of page

GALLERY

Mischa MacPherson

Le bhith air a togail ann an cultar nan Eilean Siar, bha Mischa Nic a’ Phearsain gu math òg nuair a nochd i ùidh ann an ceòl agus sa Ghàidhlig. Tha i air grunn dhuaisean nàiseanta a bhuannachadh: Seinneadair Gàidhlig na Bliadhna aig Na Trads agus Seinneadair Ceòl Dùthchais aig Rèidio 2 – teisteanas air cho làn de dh’fhaireachdainn agus beatha ’s a tha a cuid seinn. Tha i air seinn aig iomadh tachartas, aig an taigh agus thall thairis, le còmhlan fhèin agus le iomadh pròiseact eile, a leithid Martyn Bennett’s GRIT Orchestra (2016) agus The Unusual Suspects of Celtic Colours (2017).

Bheir dithis shàr-chluicheadairean na h-Alba, Innes MacIlleBhàin (giotàr) agus Megan NicEanraig (fidheall), taic do Mischa ann an Slèite. Ann an Loch an Inbhir agus Geàrrloch, cluichidh Alasdair Iain MacPhàdraig am piàna agus harmonium còmhla riutha.

Having grown up immersed in the distinctive culture of the Outer Hebrides, Mischa Macpherson unearthed her love for music and Gaelic at a very early age. She has gone on to scoop several major UK folk awards in recent years – a fitting testament to her music’s pure-distilled expressiveness and radiant vitality. Named Gaelic Singer of the Year at the MG Alba Scots Trad Music awards and BBC Radio 2’s Young Folk Award Winner she now performs extensively, both at home and abroad, with her own band and a long list of other projects including Martyn Bennett’s GRIT Orchestra (2016) and The Unusual Suspects of Celtic Colours (2017).

Mischa will be joined in Sleat by two of Scotland’s most accomplished and empathetic musicians – guitarist Innes White and fiddle player Megan Henderson (Breabach). And in Lochinver & Gairloch Alistair Iain Paterson will also add piano and harmonium to the mix.
“Evocative and stirring, it is true Gaelic soul music.”

Blas Festival 2017 Appearances

Lochinver Village Hall, Lochinver - Wednesday 6 September

Gairloch Village Hall,  - Thursday 7 September

bottom of page