top of page
Fin Moore.jpg
Talla Choimhearsnachd Nigg - 23/11
Nigg Community Hall - 23/11
730pm

Ticeadan Tickets
Adult
£12
Concession £10
U-18 £5
Family Ticket (2 Adults & 2 Children) £30

Puirt Pitcalzean

 

Le taic-airgid o Mhaoin Leasachaidh Tàlant nan Òige aig Tatù Rioghail Dhùn Eideann, tha Fèisean nan Gàidheal moiteil a bhith a’ ruith a’ chiad Deireadh-sheachdain Sàr-theagaisg Bhaile Choillein airson luchd-ciùil òga eadar 16 agus 26 bliadhna a dh’aois aig Taigh Bhaile Choillein ann an Siorrachd Rois.

 

Bidh luchd-teagaisg air leth an sàs anns a’ chuirm-ciùil seo: Sìneag Nic an t-Saoir, Frank MacDhòmhnaill, Sarah Hoy agus Fin Moore. A thuilleadh air an sin, bidh na peathraichean Beaton à Ceap Bhreatainn, Dawn agus Margie, a tha a’ nochdadh aig Fèis Bhlas airson a’ chiad uair, an sàs cuideachd.

 

Tha cuirm-chiùil shònraichte romhaibh le òrain Ghàidhlig, fidheall, pìoban agus dannsa gu leòr.

 

With funding from the Royal Edinburgh Military Tattoo (REMT) Youth Talent Development Fund, Fèisean nan Gàidheal are delighted to be running the inaugural Pitcalzean Masterclass Weekend for young musicians aged 16-26 in the beautiful surroundings of Pitcalzean House in Ross-shire.

 

This concert will feature an extremely talented line-up of tutors; Sineag MacIntyre, Frank McConnell, Sarah Hoy and Fin Moore. They will be joined by the Cape Breton sister duo Dawn and Margie Beaton who make their long-awaited debut at the Blas Festival.

 

Gaelic song, fiddle and pipes and dancing aplenty makes for a great concert.

Venue Address

Nigg Community Hall,

Tain

IV19 1QR

 

bottom of page