top of page
Small Halls.jpg
Talla Choimhearsnachd Chaol Acain - 22/11/19 
Kyleakin Community Hall - 22/11/19
8pm

Ticeadan Tickets
Adult
£15
Concession/Season/Member £13
Student/Young person £7
Under 11 Free

Fèis nan Tallaichean Beaga aig Seall, agus Fèis Bhlas 2019 a’ tighinn còmhla airson subhachas culturach air leth.

 

Tòisichidh an dàrna Fèis de nan Tallaichean Beaga aig SEALL, ann an Talla Chaol Acain le cuirm-ciùil is cèilidh shònraichte le ochdnar de phrìomh luchd-ciùil traidiseanta ar là.

 

Bidh Donnchadh Siosalach, Dòmhnall Seathach, Jarlath MacEanraig, Innes MacBhatair, Su-a-Lee, Hamish Napier, Raonaid Newton agus Megan NicEanraig a’ cluich aig an tachartas àraidh seo.

 

Seall Festival of Small Halls joins forces with Blas Festival 2019 for a unique cultural celebration.

The second SEALL Festival of Small Halls kicks off in Kyleakin Hall with a spectacular concert and cèilidh by eight of the nation’s top traditional musicians.

Duncan Chisholm, Donald Shaw, Jarlath Henderson, Innes Watson, Su-a Lee, Hamish Napier, Rachel Newton and Megan Henderson come together in this spectacular event.

Venue Address

Kyleakin Roundabout

Isle of Skye

IV41 8PQ

 

bottom of page