top of page
MairiMacInnes.jpg

Cathair Eaglais Naoimh Anndra,

Inbhir Nis 30/11 

St Andrew's Cathedral, Inverness - 30/11

730pm

Ticeadan Tickets
Adult
£12
Concession £10
U-18 £5
Family Ticket (2 Adults & 2 Children) £30

Cèilidh mhòr Naoimh Anndra airson Blas 2019 a thoirt gu ceann.

Bidh an sàr sheinneadair Màiri NicAonghais an làthair le taic bho Andy Thorburn is Allan Òg Dòmhnallach. Cluinnear cuideachd bho pheathraichean Dawn is Margie Peutanach à Ceap Breatainn, Còisir Ghàidhlig Inbhir Nis agus am fidhlear òga thàlantach Ruairidh Gollan

As part of the St Andrew's Fair Saturday celebration this fantastic concert brings Blas 2019 to a close.

The evening will feature the wondeful singing of Mairi Macinnes, accompanied by Andy Thorburn and Allan Macdonald. Also featuring will be Cape Breton sister Dawn and Margie Beaton, Inverness Gaelic Choir and the talented fiddler Ruairidh Gollan

Venue Address

St Andrew's Cathedral

Ardross St

Inverness

IV3 5NN

 

bottom of page