top of page
Psmok.jpg

Talla Choimhearsnachd Srathaidh - 30/11 

Strathy Village Hall - 30/11

730pm

Ticeadan Tickets
Adult
£12
Concession £10
U-18 £5
Family Ticket (2 Adults & 2 Children) £30

Tha Project Smok a’ nochdadh aig Blas airson a’ chiad uair. Tha an triùir luchd-ciùil seo air iomadach duais a bhuannachadh ’s is iad Ali Levack air a’ phìob agus an fheadaig, Pablo Lafuente air a’ ghiotàr agus Eòghainn Baird air a’ bhodhrán.

 

Tha an còmhlan seo a sìor fhàs ainmeil ann an saoghal ceòl traidiseanta agus tha iad a’ toirt còmhla beartas de sheòrsaichean ciùil; sgilean ionnsramaideach iongantach, spionnadh sònraichte, ruitheam tarraingeach, mothachadh fìnealta…

Bidh luchd-ciùil Fèis air an Oir a’ cluich cuide riutha agus gu dearbh, chan e strainnsearan a th’ unntasan aig Fèis Bhlas. 

 

Making their Blas debut, Project Smok is a trio which comprises of multi award-winning musicians Ali Levack (Pipes & Whistles), Pablo Lafuente (Guitar) and Ewan Baird (Bodhrán). 

 

Continuing their rise to becoming a recognised and household name in the Traditional Music Scene, Project Smok brings together an array of musical aspects; immense instrumental virtuosity, blistering drive, infectious rhythm, delicate sensitivity…

 

They will be joined by the up and coming musicians of Fèis Air an Oir, who are no strangers to the Blas festival.

Venue Address

Strathy Village Hall

Strathy

Thurso

KW14 7RZ 

bottom of page