top of page
Beaton056.jpg
Ionad nan Cèilidh, Ulapul - 26/11 
The Cèilidh Place, Ullapool - 26/11
730pm

Ticeadan Tickets
Adult
£12
Concession £10
U-18 £5
Family Ticket (2 Adults & 2 Children) £30

’S e guth Kathleen NicAonghais aon de na guthan as binn agus as cliùiteach den ghinealach aice, agus tha luchd-èisteachd aig an dachaigh agus thall-thairis air am beò-ghlacadh leatha. Tha i a’ seinn gun spàirn sam bith, ’s tha an stoidhle seo air duaisean is cliù a thoirt dhi thar nam bliadhnaichean. ’S tric a tha i a’ faighinn cuireadh gus nochdadh aig cèilidhean, cuirmean-ciùil, fèisean agus air prògraman TBh. Bidh Mike Vass, neach-ciùil, riochdaire agus sgrìobhaiche ciùil cliùiteach, a’ cluich còmhla ri Kathleen.

 

Bhiodh Dawn agus Margie Beaton à Mabou ann an Ceap Breatainn a’ dannsa nuair nach robh iad ach ceithir bliadhn’ a dh’aois agus thòisich iad a’ cliuch na fidhle an ath bhliadhn’ a-rithist. Thairis air na bliadhnaichean tha iad air cluich aig cuirmean-ciùil, cèilidhean agus fèisean air feadh Alba Nuadh, Alba, Èirinn, An Fhraing, na Stàitean Aonaichte, Sasainn, Brasil agus Sìona. Tha sinn fìor thoilichte fàilte a chuir orra gu Fèis Bhlas airson a’ chiad uair!

 

One of the finest, distinctive voices of her generation Kathleen MacInnes continues to wow audiences both at home and abroad. Her effortless style has seen her gain numerous awards and acclaim over the years and she remains in much demand for ceilidhs, concerts, festival and TV appearances. Kathleen will be accompanied by award winning musician, producer and composer Mike Vass.

 

Dawn and Margie Beaton from Mabou, Cape Breton were dancing at age four and started playing the fiddle a year later. Over the years they have performed at concerts, ceilidhs and festivals all around Nova Scotia, Scotland, Ireland, France, USA, England, Brazil and China. The Blas Festival is delighted to welcome them for the first time!

Venue Address

The Cèilidh Place

14 W Argyle St

Ullapool

IV26 2TY

 

bottom of page