Òraid: Blas Thròndairnis

19
Samhain / November 
14:00
GMT
Registration
£25

Cruinneachadh Coimhearsnachd: Màiri Mhòr nan Òran agus Òrain Sgìre Thròndairnis

Òraidean ∙ Cèilidh ∙ Turas ∙ Biadh

Oraidean bho An t-Ollamh Priscilla Scott, An t-Àrd-Ollamh Alan Riach, Cailean MacIlleathain, Maoilios Caimbeul agus Anna Mhàrtainn.

Ceòl bho mhuinntir na coimhearsnachd agus Buaidh nam Ban le Kim Carnie agus a caraidean ceòlmhor (ann an co-bhonn ri Blas)

Màiri Mhòr nan Òran and the Songs of Trotternish.

Talks ∙ Cèilidh ∙ Tour ∙ Food

Talks by Dr Priscilla Scott, Professor Alan Riach, Cailean Maclean, Myles Campbell and Anne Martin.

Music from community-based musicians and singers as well as Buaidh nam Ban, featuring Kim Carnie and her ensemble (in collaboration with the Blas Festival)
Ticket includes all the talks, dinner and the cèilidh on Friday evening, a trip round the district on Saturday morning and lunch prior to departure.