Òraid: Tobar an Dualchais – Ceanglaichean Cruthachail (Online)

24
Samhain / November 
17:00
GMT
Registration
FREE

Anns an òraid air-loidhne seo, air a lìbhrigeadh le Màiri NicPhàidein agus Raghnaid Sandilands, cuiridh an luchd-èisteachd eòlas air Tobar an Dualchais tro dhiofar mhodhan, a' gabhail a-staigh cruthachalachd ionadail, eag-eòlas cultarail agus mothachadh àrainneachd. Bheir iad seachad eisimpleirean dhen obair aca fhèin mar eòlaichean cruthachail airson sealltainn mar as urrainn do na clàraidhean seo ceanglaichean cultarail a neartachadh tro chom-pàirteachadh coimhearsnachd.

* 'S ann air-loidhne tro Zoom a thèid an òraid seo air a lìbhrigeadh

In this online lecture, Mairi MacFadyen and Raghnaid Sandilands will introduce listeners to Tobar an Dualchais through a range of ‘lenses’, including local creativity, cultural ecology and environmental awareness. They’ll give examples of their own work as creative practitioners to show how these recordings can help strengthen cultural ties through community engagement.

* This talk will be delivered online via Zoom