Bùth-obrach: Fin Moore (Online)

20
Samhain / November 
10:00
GMT
Registration
FREE

Tha sinn air ar dòigh gum bi p``iobaire Fin Moore a' toirt seachad bùth-obrach air na puirt a bhios e fhèin a' cluiche airson dannsairean. Bidh an clas fogailte do chom-pàirtichean a tha 18+.

Ged is e am pìob-bheag a bhios aig Fin, tha failte ro chluicheadairean ionnsramaidean eile cuideachd!

We are delighted that piper Fin Moore will deliver workshops on playing for Step Dancing as part of the Blas Festival! This workshop is for participants aged 18+ .

Fin will lead the session on small-pipes but all melody instruments are welcome!