Bùth-obrach: Puirt le Fiona NicAsgaill / Tunes with Fiona MacAskill (Online)

27
Samhain / November 
10:00
GMT
Registration
FREE

Tha sinn air ar dòigh gum bi Fiona NicAsgaill (Kinnaris Quintet) a' toirt seachad bùth-obrach air puirt Gàidhealach! Tha clasaichean ann do chom-pàirtichean a tha 16+ sa mhadainn agus do chlann feasgar.

Ged is e an fhidheall a bhios aig Fiona, tha failte ro chluicheadairean ionnsramaidean eile cuideachd!

* 'S ann air-loidhne tro Zoom a bhios a' bhùth-obrach seo air a lìbhrigeadh

We are delighted that Fiona MacAskill(Kinnaris Quintet) will deliver workshops on Highland tunes as part of the Blas Festival! We have a class for those aged 16 + in the morning and in the afternoon for children.

Fiona will lead the session on the fiddle but all instruments are welcome!

* This workshop will be delivered online via Zoom