Bùth-obrach: Puirt le Iain MacMhaighstir / Tunes with Iain MacMaster (Online)

20
Samhain / November 
10:00
GMT
Registration
FREE

Tha sinn air ar dòigh gum bi Iain MacMhaighstir (Còmhlan Cèilidh Gleann Fhionnain) a' toirt seachad bùth-obrach air na puirt a bhios e fhèin a' cluiche gu tric is minig! Tha clasaichean ann do chom-pàirtichean a tha 16+ sa mhadainn agus do chlann feasgar.

Ged is e am bocsa a bhios aig Iain, tha failte ro chluicheadairean ionnsramaidean eile cuideachd!

* 'S ann air-loidhne tro Zoom a thèid a' bhùth-obrach seo air a lìbhrigeadh

We are delighted that Iain MacMacMaster (Glenfinnan Cèilidh Band) will deliver workshops on West Coast tunes as part of the Blas Festival! We have a class for those aged 16 + in the morning and for children 8+ in the afternoon.

Iain will lead the session on the accordion but all instruments are welcome!

* This is an online workshop which will be delivered via Zoom