Bùth-obrach: Seinn le Fiona J NicCoinnich / Gaelic song with Fiona J MacKenzie (Online)

27
Samhain / November 
10:00
GMT
Registration
FREE

Tha sinn cho toilichte gum bi an seinneadair Gàidhlig Fiona J NicCoinnich a' toirt seachad bùth-obrach air òrain Taigh Chanaigh ! Tha clasaichean ann do chom-pàirtichean a tha 16+ sa mhadainn agus do chlann feasgar.

Feuch gun tig sibh còmhla ri Fiona airson òran no dhà ionnsachadh còmhla rithe bhon an stòras luachmhor seo.

* 'S ann air-loidhne tro Zoom a thèid a' bhùth-obrach seo a lìbrigheadh

We are delighted to have the wonderful Gaelic singer Fiona J Mackenzie delivering Gaelic song workshops as part of the Blas Festival! We have classes for those aged 16 + in the morning and for children in the afternoon
Fiona will focus on songs that are part of the Canna House archives that were collected by Margaret Fay Shaw and John Lorne Campbell

* This is an online workshop which will be delivered via Zoom