Bùth-obrach: Seinn le Màiri NicIllemhaoil / Gaelic song with Mairi Macmillan (Online)

20
Samhain / November 
10:00
GMT
Registration
FREE

Tha sinn cho toilichte gum bi an seinneadair Gàidhlig Màiri NicIllemhaoil a' toirt seachad bùth-obrach air òrain Ghàidhlig! Tha clasaichean ann do chom-pàirtichean a tha 16+ sa mhadainn agus do chlann feasgar.
Feuch gun tig sibh còmhla ri Màiri agus òran no dhà ionnsachadh còmhla rithe

* 'S ann air-loidhne tro Zoom a thèid a' bhùth-obrach seo air a lìbhrigeadh

We are delighted to have the wonderful Gaelic singer Mairi Macmillan delivering Gaelic song workshops as part of the Blas Festival! We have classes for those aged 16 + in the morning and for children in the afternoon.

* This is an online workshop which will be delivered via Zoom