Bùth-obrach: Sileas Sinclair

27
Samhain / November 
10:00
GMT
Registration
FREE

Tha sinn air ar dòigh gum bi Sileas Sinclair a' toirt seachad bùth-obrach air na puirt a bhios i fhèin a' cluiche aig cèilidhean! Tha clasaichean ann do chom-pàirtichean a tha 16+ sa mhadainn agus do chlann feasgar.

Ged is e am bocsa a bhios aig Sileas, tha failte ro chluicheadairean ionnsramaidean eile cuideachd!

We are delighted that Sileas Sinclair will deliver workshops on classic ceildh tunes as part of the Blas Festival! We have classes for those aged 16 + in the morning and for children in the afternoon.

Sileas will lead the session on the accordion but other instruments are welcome!