top of page

Puirt à Beul (Gaelic) - Children

10
Sultain/September
0945
GMT
Registration
FREE

A puirt a beul workshop for children aged 5-12 on Zoom with Kim Carnie in Gaelic

Tha sinn air ar dòigh gum bidh prògram bùithtean-obrach air-loidhne againn am bliadhna.

Tha am buth-obrach seo anns a' Bheurla agus airson òigridh aois 5-12 agus bidh e a' tachairt beò air Zoom le Kam Carnie.

Blas is delighted to be delivering a series of online workshops this year.

This workshop is delivered in English and for children ages 5-12 and will be live on Zoom by Kim Carnie.

bottom of page