top of page

Puirt a beul le Mary Ann Kennedy

9
Sultain/September
1700
GMT
FREE

Thigibh còmhla ri Màiri Anna NicUalraig airson uair a thìde de Phuirt a Beul air a lìbhrigeadh tro Zoom.

Join Mary Ann Kennedy for an hour of Puirt a Beul. Delivered online through Zoom.

bottom of page