top of page

Seisean seinn le Deirdre Ghreumach

2
Sultain/September
1700
GMT
FREE

Thigibh còmhla ris an sàr seinneadair Deirdre Ghreumach, airson uair a thìde de dh'òrain Ghàidlig.

Fosgailte do gach aois is ìre fileantais

Join Deirdre Graham for an hour of Gaelic song through soon

bottom of page