top of page

Sruthadh Beò | Livestream: Ceòl nam Fèis

9
Sultain/September
1930
GMT
FREE

Sruthadh beò de 'Ceòl nam Fèis. Tha seo an-asgaidh, ach le cothrom tabhartas a thoirt seachad ma dh'iarras.

'S i cuirm-chiùil shònraichte a bhios ann an Ceòl nam Fèis, a' tarraing ri chèile òigridh bho air feadh na Fèisean fo stiùir an cluicheadar bogsa. Tha Blas air a bhith a' brosnachadh obair na h-òigridh on a thòisich i agus 's e cothrom a tha seo toradh nam Fèisean a chomharrachadh air prìomh àrd-ùrlar na fèise. Tha na cuirmean seo air a bhith gu math soirbheachail anns na bliadhnaichean a dh’fhalbh. Mar sin, dèanaibh cinnteach gum faigh sibh ur tiogaidean tràth!

A FREE Livestream of Ceòl nam Fèis, with the option of making a donation to support the Festival.

Ceòl nam Fèis will celebrate the Fèis movement in a special concert featuring young people from Fèisean across Scotland. Since its inception, Blas has made a virtue of ensuring young people are involved in the festival and this evening will be a fitting celebration of the Fèisean and all they have done, particularly in recent years.

bottom of page