top of page

Sruthadh Beò | Livestream: Cuirm Fosglaidh

1
Sultain/September
1930
GMT
FREE

Sruthadh beò de chuirm fosglaidh na Fèise. Tha seo an asgaidh, ach le cothrom tabhartas a thoirt seachad ma dh'iarras.

Rugadh agus thogadh Séamus agus Caoimhe Uí Fhlatharta ann an teaghlach ceòlmhor ann an Conamara, àite aig a bheil cliù airson ceòl, cultar agus Gaeilge. Tha iad air cliù a chosnadh dhaibh fhèin mar sheinneadairean san t-seann nòs agus airson na co-sheirmean iongantach a th’ aca air òrain ann an Gaeilge agus Beurla. Tha ùidh mhòr aca gu h-àraid ann an co-sheirmean le guthan agus tha na h-òrain aca a’ faighinn buannachd bhon fhuaim shònraichte a gheibhear nuair a sheinneas teaghlaichean còmhla.

Thàinig iad gu aire a’ mhòr-shluaigh ann an 2022 às dèidh dhaibh nochdadh air The Late Late Show air RTE le dreach den òran Anach Cuain. Chaidh an criomag den phrògram bhìorail air feadh an t-saoghail.

Bidh bràthair is piuthar eile, Peigi & Donaidh Barker, aig a bheil cliù airson an cuid co-sheirmean fhèin, a' cumail taic riutha, cuide ri còisir Binneas air a stiùireadh le Iain Eòsaph MacNìll, agus guth àlainn Jenna Chuimeanach ri chluinntinn air an oidhche cuideachd. Oidhche làn co-sheirm is guthan binn – feuch nach caill sibh i.

A FREE Livestream of the Blas Festival 2023 Opening Concert with the option of making a donation to support the Festival.

Born into a musical family, siblings Séamus & Caoimhe Uí Fhlatharta hail from the village of An Áird Mhóir in the Gaeltacht region of Connemara, County Galway. They are noted for their sean nós singing (unaccompanied traditional Irish vocal performance in the Irish language) and their unique arrangements of both Irish and English language songs. They take a particular interest in vocal arrangement and harmonisation with their performances benefitting from the vocal tones that only families share.

Their Late Late Show performance in 2022 of the soulful lament Anach Cuain captured the mood of the nation and went viral around the world.

Black-isle born brother and sister duo, Peigi & Donaidh Barker, will support them on the night, alongside Gaelic choir Binneas, conducted by John Joe MacNeil, and Jenna Cumming. A night full of vocal harmony, not to be missed.

bottom of page